แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หมวด ฉ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หมวด ฉ แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ฉลาดแกมโกง , ฉ้อราษฎร์บังหลวงฉลาดแกมโกง

หมายถึง :  ฉลาดในทางทุจริต ใช้ความฉลาดในทางที่ผิด

หรือในสิ่งที่ ดูเทาๆไม่ตรงไปตรงมามากนักฉ้อราษฎร์บังหลวง

หมายถึง : ฉ้อโกง,ฉ้อ,ยักยอก,หลอก,หลอกลวง,ทุจริต,คดโกง

ทุจริตในหน้าที่การงานที่ตนเองรับผิดชอบ